1. Văn phòng Tổng công ty
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 564)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : [email protected]

2. Phòng Tổ chức lao động
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 342)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : [email protected]

3. Phòng tài chính kế toán
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 508)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : [email protected]

4. Phòng Quản lý xây lắp
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 704)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : [email protected]

5. Phòng Quản lý đấu thầu
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 224)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : [email protected]

6. Phòng đầu tư
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 336)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : [email protected]